KENTSEL DEĞİL ŞAHSEN DÖNÜŞÜM

4 min read

Şimdi size kentsel dönüşüm yasası olarak bilinen 6306 sayılı kanunun herhangi bir yerini değiştirmeden olduğu haliyle iki maddesini ve aynı kanuna ait yönetmeliğinde bir maddesini aşağıda yayınlıyorum; 

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektir.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama

Tespit, taşınmaz devri ve tescil

MADDE 3- (1) Riskli yapıların tespiti, Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde masrafları kendilerine ait olmak üzere, öncelikle yapı malikleri veya kanuni temsilcileri tarafından, Bakanlıkça lisanslandırılan kurum ve kuruluşlara yaptırılır ve sonuç Bakanlığa veya İdareye bildirilir Bakanlık, riskli yapıların tespitini süre vererek maliklerden veya kanuni temsilcilerinden isteyebilir. Verilen süre içinde yaptırılmadığı takdirde, tespitler Bakanlıkça veya İdarece yapılır veya yaptırılır. Bakanlık, belirlediği alanlardaki riskli yapıların tespitini süre vererek İdareden de isteyebilir. Bakanlıkça veya İdarece yaptırılan riskli yapı tespitlerine karşı maliklerce veya kanuni temsilcilerince onbeş gün içinde itiraz edilebilir. Bu itirazlar, Bakanlığın talebi üzerine üniversitelerce, ilgili meslek disiplini öğretim üyeleri arasından görevlendirilecek dört ve Bakanlıkça, Bakanlıkta görevli üç kişinin iştiraki ile teşkil edilen teknik heyetler tarafından incelenip karara bağlanır.

 

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Riskli yapıların bulunduğu parsellerde, riskli alanlarda ve rezerv yapı alanlarında yapılacak uygulamalar

MADDE 15 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-2/7/2013-28695)

(1) Riskli alanlarda, rezerv yapı alanlarında ve riskli yapılarda Kanun kapsamında öncelikle maliklerce uygulama yapılması esastır. Kanun kapsamında yapılacak bu uygulamalara ilişkin iş ve işlemlerde ilgili kurum maliklere yardımcı olmakla yükümlüdür.

İlginizi çekebilir;

YAPI RUHSATINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

mevzuat

Kanunun amacı riskli yapıların bulunduğu arsalardaki iyileştirme tasfiye ve yenilemelere ait usul ve esasları belirlemek için çıkarılmış. Peki bu riskli yapıları kim tespit ediyor sizce? bunun cevabını da kanunun 3. maddesi veriyor; masrafları kendilerine ait olmak üzere öncelikle yapı maliklerince yaptırılıp bakanlık veya idareye bildirmesi  gerekiyor. Ayrıca bakanlık isterse bir bölgeye veya parsele ilişkin riskli yapı tespitini maliklerden isteyebilir. Yani Bakanlık biraz da keyfiyetine göre alanlar belirleyebiliyor.

İnsanların asıl bilmesi gereken ise uygulama yönetmeliğinin 15. maddesinde yazıyor. Riskli yapılardaki uygulamanın öncelikle maliklerce yapılması esas. Devlet ise bu değişime ancak yardımcı olmak ile yükümlü. Bunu da özetle harç ve ücretlerden muafiyet ile ya da yıkım işlemlerinde araç gereç desteği şeklinde gerçekleşiyor.

Sözün özü açıkça şu. Eyy Türk halkı sen öncelikle kendinden sorumlusun. Çok yaşlı binalarda oturuyor isen ya çok çılgınsın ya da çok dar gelirlisin. Ama bir dairen varsa ve birileri kentsel dönüşüm için yapmak için talip ise sana tavsiyem şu; imkanın varsa hemen anlaş, karşılığında aynı daireyi veya %70 küçüğünü alabiliyorsan hemen al, hatta büyük şehirde yaşamak zorunda değilsen daha ekonomik bir küçük şehre hemen git orada yeni bir hayat kur. UNUTMA KİMSE SENİN RİSKLİ EVİNİ YIKIP YENİDEN YAPIP SANA BEDAVAYA VERMEYECEK TAKİ OTURDUĞUN BİNA BAKANLIĞIN BELİRLEDİĞİ TOKİ’NİN EKONOMİK BULUP YAPMAYA KARAR VERDİĞİ ŞANSLI ALANLARDAN BİRİNDE DEĞİLSEN.

kanun ve yönetmelikler için;

http://www.mevzuat.gov.tr

 

+ There are no comments

Add yours