TMMOB

4 min read

TMMOB, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin kısaltmasıdır. Türkiye’de mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı gibi alanlarda faaliyet gösteren meslek odalarını çatısı altında birleştiren bir kuruluştur. TMMOB, meslek mensuplarının haklarını korumak, mesleki standartları belirlemek, meslek etiği ve disiplin kurallarını denetlemek gibi görevleri üstlenir. Ayrıca, çevre, kent ve insan sağlığı gibi konularda da çalışmalar yürüterek toplumsal fayda sağlamayı hedefler. Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Birliğin ve Odaların merkezi Ankara’da olup 1954 yılında yayımlanan 6235 sayılı kanunu da mevcuttur.

MÜHENDİS

6235 Sayılı Kanun

Birliğin kuruluş amacı ile yapamayacağı faaliyetler kanunda yazdığı şekliyle:

a) Bütün mühendis ve mimarları ihtisas kollarına ayırmak ve her kol için bir oda kurulmasına karar vermek; Bu suretle aynı ihtisasa mensup meslek mensuplarını bir Odanın bünyesinde toplamak; merkezde idare heyeti, haysiyet divanı ve murakıplar gibi görevlilere yetecek kadar üyesi bulunmayan Odanın merkezini, Umumi Heyetin belirleyeceği yerde açmak;

b)Mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının, müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumak için gerekli gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak;

c) Meslek ve menfaatleriyle ilgili işlerde resmi makamlarla işbirliği yaparak gerekli yardımlarda ve tekliflerde bulunmak, meslekle ilgili bütün mevzuatı normları, fenni şartnameleri incelemek ve bunlar hakkındaki görüş ve düşünceleri ilgililere bildirmektir.

Birlik ve organları, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar.

TMMOB’UN internet sayfasında tam olarak böyle yazmasa da aynı maddeler amaç olarak yazılmış ve ayrıca;

TMMOB tüzel kişiliğe sahip, Anayasanın 135. Maddesinde belirtilen kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Kuruluşunda 10 Odası ve yaklaşık olarak 8.000 üyesi bulunan TMMOB‘nin, 2022 yılı sonu itibari ile oda sayısı 24, üye sayısı ise 660 bin 358 olmuştur.

TMMOB çalışmalarını 24 Oda, bu Odalara bağlı 213 şube ve 50 İl/İlçe Koordinasyon Kurulu ile sürdürmektedir. TMMOB‘ye bağlı odalara 108 farklı mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı disiplininden mezun olan mühendis, mimar ve şehir plancıları üyedir.

İnternet sayfasında ilk öne çıkan sosyal medya hesaplarından başlatılan #boşunaokuduk kampanyası. Bunu okuyunca boşuna okumadık önce kendimiz için kendi aklımız için okuduk demek geldi içimden ama öte yandan ülkenin mevcut ekonomisine bakınca, işçi statüsünün bir mühendisten daha fazla ücret aldığına da şahit olunca “biz boşuna okumuşuz” demeyen mühendis de kalmamıştır. Dikkatimi çeken bir diğer şey kanununda yazdığı şekliyle “kamu kurumu niteliğinde” olmasına rağmen ve kuruluş yılı itibariyle oldukça köklü bir kuruluş olmasına rağmen TMMOB sadece ideolojik olarak aksiyon almış, bu sebeple de yeterince tabana yayılamayıp ülkedeki onca üyesinin özellikle de ücretli olarak gerek kamuda gerekse özel sektörde çalışan teknik meslek sahibi insanların haklarına sahip çıkamamıştır. Logosundaki renk seçimi bile yıllar önce yaşanan sağ sol ikilemi dönemlerinden kalmış gibi görünmüyor mu? Ya da şu şekilde de sorabiliriz; yukarıdaki “c” maddesinde yazdığı gibi bu kurumun devlet makamlarıyla iş birliği yapabildiğini düşünüyor musunuz?

TMMOB WEB SİTESİ

Şu anki yönetim de dahil bu birliğin hiç bir üyesini de mensubunu da ne geçmişte ne de şimdi tanımıyorum. Bu yazım ile onları gömmek gibi bir niyetim de yok. Ben sadece bazı şeylerin artık değişmesinin zorunluluk olduğunu, Dünyanın ama en çok da ülkemizin geldiği durum itibariyle artık zengin-fakir, özgür-köle, akıl sahibi-imaj sahibi, satılmış-satılmamış ve benzeri bir çok ölümcül ikilemleri üzerine kafa yormak gerekmez mi diye sormak için bu yazıyı kaleme alıyorum. 

GOOGLE

 

+ There are no comments

Add yours