MEVZUAT DEMİŞKEN

4 min read

Mevzuat Denizinden Bir Damla; İmar Mevzuatı

Mevzuat Adı Mevzuat No Resmi Gazete Tarihi Resmi Gazete No
Kat Mülkiyeti Kanunu 634 2.07.1965 12038
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 644 4.07.2011 27984 M
Devlet Memurları Kanunu 657 23.07.1965 12056
Gecekondu Kanunu 775 30.07.1966 12362
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 1593 6.05.1930 1489
Belediye Gelirleri Kanunu 2464 29.05.1981 17354
İSKİ Kanunu 2560 20.11.1981 17523
İski Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 2560 23.11.1981 17523
Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu 2565 22.12.1981 17552
Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği 2565 30.04.1983 18033
Turizmi Teşvik Kanunu 2634 16.03.1982 17635
Tapu Kanunu 2644 29.12.1934 2892
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 2863 23.07.1983 18113
Çevre Kanunu 2872 11.08.1983 18132
Milli Parklar Kanunu 2873 11.08.1993 18132
Devlet İhale Kanunu 2886 10.09.1983 18161
Türk Sivil Havacılık Kanunu 2920 19.10.1983 18196
Kamulaştırma Kanunu 2942 8.11.1983 18215
Boğaziçi Kanunu 2960 22.11.1983 18229
İmar ve Gecekondu Mevzuatına aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 2981 8.03.1984 18335
Toplu Konut Kanunu 2985 17.03.1984 18344
İmar Kanunu 3194 9.05.1985 18749
Maden Kanunu 3213 4.06.1985 18785
Kadastro Kanunu 3402 9.07.1987 19512
Kıyı Kanunu 3621 17.04.1990 20495
Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun 3998 13.06.1994 21959
Yapı Denetimi Hakkında Kanun 4708 13.07.2001 24461
Türk Medeni Kanunu 4721 8.12.2001 24607
Kamu İhale Kanunu 4734 22.01.2002 24648
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 4735 22.01.2002 24648
Endüstri Bölgeleri Kanunu 4737 19.01.2002 24645
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 4982 24.10.2003 25269
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 5018 24.12.2003 25326
Elektronik İmza Kanunu 5070 15.01.2004 25355
Büyükşehir Belediye Kanunu 5216 23.07.2004 25531
TCK 5237 26.09.2004 25611
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına ilişkin Kanun 5346 10.05.2005 25819
Mahalli İdare Birlikleri Kanunu 5355 11.06.2005 25842
Yıpranan Tarihi ve Kültürel Varlıkların Yenilerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun 5366 9.07.2005 25866
Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun 5368 29.06.2005 25860
Engelliler Hakkında Kanun 5378 7.07.2005 25868
Belediye Kanunu 5393 13.07.2005 25874
Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu 5403 19.07.2005 25880
İl İdaresi Kanunu 5442 18.06.1949 7236
Tarım Kanunu 5488 25.04.2006 26149
Nüfus Hizmetleri Kanunu 5490 25.04.2006 26153
İskan Kanunu 5543 26.09.2006 26301
Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu 6328 29.06.2012 28338
Enerji Verimliliği Kanunu 5627 18.04.2007 26510
Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 5747 22.03.2008 26824
İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun 5779 15.07.2008 26937
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 5846 13.12.1951 7981
Harita Ve Harita Bilgilerini Temin Ve Kullanma Yönetmeliği 94/5856 31.08.1994 22037
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu 6235 4.02.1954 8625
Afet riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 6306 31.05.2012 28309
Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 6585 14.01.2015 29251
Orman Kanunu 6831 31.08.1956 9402
Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği 9070 15.07.2005 25876
Harita ve Harita Bilgilerini Temin ve Kullanma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10823 16.04.1998 23315
Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği Değişikliği 11962 26.06.2018 30460
Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik 31.07.2006 26245
Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik 26.02.2016 29636
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği 5.12.2008 27075
Binaların Yargıdan Korunması Hakkında Yönetmenliği  19.12.207 26735
Bisiklet Yolları Yönetmeliği 12.12.2019 30976
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 10.07.2018 30474
Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmenliği 25.11.2014 29186
Heliport Yapım ve İşletim Yönetmeliği 3.05.2017 30055
İBB ile TKGM arasında TAKBİS sisteminde mevcut olan tapu kaydı ve kadastral bilgilerin online paylaşımına ilişkin usul ve esasları belirleyen Protokol 24/05/2017 tarihinde yürürlüğe girdi. 24.05.2017
İmar Kanununun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlenmesi ile İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik 2.11.1985 18916
İstanbul İmar Yönetmeliği 20.05.2018 30426
İstanbul İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 7.12.2018 30618
Karayolları kenarlarında yapılacak ve açılacak tesisler hakkında yönetmelik 3.04.2012 22990
Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 3.08.1990 20594
Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik 23.03.2012 28242
Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 14.06.2014 29030
Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik 7.01.2006 26046
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 3.07.2017 30113
Sığınak Yönetmenliği 25.08.1988 15910
Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 18.03.2018 30364
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği 5.02.2008 11951
İstanbul Ototpark Yönetmeliği 13.06.2007* 1391*
Otopark Yönetmeliği 22.02.2018 30340

kanun

http://www.mevzuat.gov.tr

+ There are no comments

Add yours