TÜRK

4 min read

Kökleri Orta Asya’ya dayanan kendi etnik, dil ve kültür birliğine dayanan insanlar topluluğunu Türkler olarak tarif edebiliriz.  Türk tarihi zengin ve çeşitli bir geçmişe sahiptir. Orta Asya’dan başlayarak Türkler, tarih boyunca çeşitli büyük imparatorluklar kurmuşlardır. Göktürkler, Göktanrı inancıyla bilinen ilk Türk devletini kurmuşlardır. Ardından Uygur, Selçuklu ve daha kozmopolit Osmanlı gibi önemli devletleri olagelmiştir. Osmanlı İmparatorluğu, 1299-1922 yılları arasında varlığını sürdürerek geniş bir coğrafyada etkili olmuştur. Modern Türkiye ise Mustafa Kemal ATATÜRK önderliğinde 1923 yılında Cumhuriyetin ilanıyla kurulmuştur. Bizim tarihimiz, bu çeşitlilik içinde kültürel, siyasi ve toplumsal gelişmelerle şekillenmiş ve günümüze kadar evrilmiştir.

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 100 YAŞINDA

Bizler Dünya genelinde geniş bir coğrafyada yaşayan etnik bir grubuz. Türk nüfusunun önemli bir kısmı Türkiye’de bulunsa da, aynı zamanda Orta Asya, Orta Doğu, Kafkasya, Balkanlar ve Avrupa’da da yaygın olarak yaşıyoruz. Örneğin, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan gibi Orta Asya ülkelerinde de büyük Türk nüfusları bulunmaktadır.

İnanç

Türklerin İslam’ı seçmesi, tarihsel bir sürecin sonucudur. Orta Asya’da yaşayan Türk kavimleri, çeşitli dinlere mensup olmuşlardır. Göktürkler döneminde Şamanizm, Maniheizm ve Tengricilik gibi farklı inançlar ön plandaydı. Ancak, İslam’ın Türkler arasında yayılması özellikle 8. ve 9. yüzyıllarda başlamıştır. Resmi anlatımlarda İslam, Türkler arasında ticaret, diplomatik ilişkiler ve Arapların Müslüman fetihleriyle tanınmaya başlamıştır. Abbasiler döneminde, Türk hükümdarlar arasında İslam’ın etkisi artmıştır. Bu dönemdeki bir dönüm noktası, Karluk Türk hükümdarı Satuk Buğra Han’ın Müslüman olmasıdır. Bu durum, İslam’ın Türk yönetici sınıfı arasında benimsenmesini hızlandırmıştır. 11. yüzyılda Türk hükümdarı Kaşgarlı Mahmud’un “Divan-ı Lügat-it Türk” adlı eserinde, Türklerin İslam’ı benimsemesinin sebeplerinden biri olarak ticaret ve siyasi ilişkilerin etkisi vurgulanmaktadır. Ayrıca, İslam’ın hoşgörüsü ve kültürel etkileşim de bu geçişte rol oynamıştır. Talas savaşı bu geçişin ilişkin ilk ve en belirgin dönüm noktalarından birisidir.

Atatürk
Atatürk

Tarih

Bu hadiseyi yazarken çok kısa bir süre gibi gelse de Türklerin İslam’ı seçmesi çok uzun bir sürecin sonucudur ve ticaret, siyasi ilişkiler, kültürel etkileşim gibi faktörlerin birleşimiyle gerçekleşmiştir. Bizler o kadar çok farklı boylarla o kadar çok farklı yerlerde bulunmuşuz ki resmi olarak tarihteki 16 Türk Devletini kabul edip Cumhurbaşkanlığı Forsunu oluşturmuşuz. Bir çok rivayet, efsane ve teorisi olan sabit bir yerde bulunmayan biz Türk toplulukları Orta Asya uzantısından kuzeye ve Bering Boğazından Amerikan Yerlisine kadar uzanan bir coğrafyadayız. Hun kökenleri ile Macaristan bile uzaktan akrabamız olduğunu düşününce Müslüman olsun olmasın farklı inanışları da eklediğimiz zaman resmi tarihin dışında 16 dan daha fazla sayıda devlet kurmuş olabileceğimiz de ortada, aslında tüm olan biteni kimse bilmiyor.

VİKİPEDİA

Tarihimiz insanlık tarihine paralel oldukça gerilere gitse de biz Türkler her zaman var olduk ve var olmaya devam edeceğiz. Kendi kültürümüz, kendi dilimiz ve seçtiğimiz inanç çeşitlilikleri bizim zenginliğimiz ve var oluşumuzun esassıdır. BİZİ, TÜRKİYE CUMHURİYETİNİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü, BAYRAĞIMIZI ve ÜLKE SINIRLARIMIZI kabul edenlerle bir sorunumuz olmaz ama bunlardan biri ile sorunu olanların cehennemin dibine kadar yolu var.

bayrak
ay yıldız bayrak

+ There are no comments

Add yours